Lasy zajmują  około 50% obszaru Gminy. Występuje w nich przewaga starszego drzewostanu. Są to przede wszystkim lasy mieszane, chociaż można również spotkać duże zespołu buków jak np. Bukowiec na Jaworzynach w Zawadce. W lasach dominują świerki, jodły, modrzewie, sosny, buki, brzozy i olchy.

 

Pokrywają one głównie okoliczne szczyty i wzniesienia. Na łąkach i polanach występuje duże bogactwo roślin, w tym również gatunki chronione: krokusy, storczyki czy dziewięćsiły bezłodygowe. W lasach rośnie także wiele krzewów, wśród nich: leszczyna, malina, kalina, bez czarny i kolorowy, tarnina, jeżyna czy ostrzyna. Natomiast w poszyciu leśnym rosną głównie borówki, zawilce, przylaszczki, dziurawce, niezapominajki i sasanki.  Na szczycie Koskowej Góry można podziwiać połacie rozsiewającego niezwykłą woń wrzosu. 

Obszar gminy leży w obrębie geobotanicznego Okręgu Beskidów, zaliczanego do  Działu  Karpat  Zachodnich  Podprowincji  Karpackiej  i  Środkowoeuropejskiej  Prowincji Górskiej.  Przynależność  geobotaniczną  potwierdza  m.in.  występowanie  gatunków  roślin właściwych tylko dla powyższych jednostek, np. rzeżucha trójlistkowa (Cardamine trifolia) i fiołek  błotny  (Viola  palustris).  Z  gatunków  charakterystycznych  raczej  dla  wschodniego odcinka  Karpat  wystepuje  Żywokost  sercowaty  (Symphytum  cordatum  W.K.)  i  bluszczyk kosmaty (Glechoma hirsuta W.K.). Z gatunków subalpejskich występuje tylko modrzyk górski (Mulgedium  alpinum);  spotykany  na  Kotoniu.  Zanotowano  gatunki  reglowe,  m.in.:  parzydło leśne (Aruncus silvester), wierzbówka nadrzeczna (Chamaenerion palustre), szafran spiski (Crocus scepusienisis),  lepiężnik  wyłysiały  (Petasites  Kablikianus  Tausch),  starzec  Fuchsa (Senecio Fuchsii).